1.Listopad 2006
Jiří Poslední

Třetí ročník grafické soutěže Ex libris Klášter Chotěšov

O smyslu a náplni této soutěže se můžete dočíst na jiném místě naší internetové stránky. V tomto příspěvku se budu věnovat zhodnocení právě skončeného třetího ročníku soutěže. Třetí ročník soutěže byl vyhlášen na podzim minulého roku a ukončen byl posledním dnem měsíce října v roce letošním. Je to tedy takřka jeden rok , po který se oslovení výtvarníci mohli vyjadřovat k zadaným tématům. V tomto ročníku byly vyhlášeny dvě témata. První téma jako vždy bylo všeobecné, celkové dějiny kláštera. Druhé téma znělo " život ctihodné Vojslavy", sestry blahoslaveného Hroznaty.

Je pravdou že druhé, zúžené téma je ze strany umělců málokdy akceptováno. Stejně tomu bylo i v tomto ročníku.

Po určitém čase vyčkávání se přihlásily čtyři umělci. Prvním byl grafik Pavel Hlavatý z Prahy. Pan Hlavatý navštívil se svojí manželkou Chotěšov osobně a klášter jej ohromil i oslovil. Toto oslovení se promítlo do konečné práce ve formě barevného leptu. V tomto grafickém listě je možné nalézt ústřední motiv kterým je konvent kláštera, dále anděla z nástropní malby nad hlavním schodištěm konventu. Dalším doplněním tohoto ústředního tématu listu najdeme ctihodnou Vojslavu, sochu Krista z roku 1910, věž farního kostela a toto vše je završeno troj parožím v erbu Hroznatovců. Tento list je zatisknut v tmavě zeleném a okrovém barevném tonu. Zvláštností tohoto listu je, že jej může získat i běžný zájemce za cenu 200 Kč.

Druhým zúčastněným výtvarníkem je Petr Kutek z Plzně. Pan Kutek se většinou vyjadřuje technikou mědirytu. Tak tomu bylo i tentokrát. Na rytině vidíme portrét bl. Hroznaty, v pozadí stavba konventu a to vše opět doplněno erbem Hroznatovců. Tento list je zatisknut v tmavě hnědém tonu.

Třetím výtvarníkem, vlastně výtvarnicí, je paní Jitka Roubalová z Plzně. Tato dáma tvoří své práce formou počítačové grafiky. V minulém roce vyhrála soutěž o Ex libris pro Vědeckou knihovnu v Plzni. Pro Chotěšov paní Roubalová připravila námět až snový. Kromě stylizovaného konventu najdeme na listě vážku a jako ústřední téma je portrét dívky. Tento portrét můžeme přiřadit k období dívčího penzionátu, ale i řádové sestry nebyly jen zralé ctihodné dámy. Paní Roubalová přinesla do této soutěže zcela novou grafickou techniku.

Konečně čtvrtým a posledním výtvarníkem který se tohoto ročníku zúčastnil, je pan Tomáš Kůs z Plzně. Tento výtvarník zvolil jako svoje vyjádření tématu abstrakci. Technikou suché jehly do desky z umělé hmoty vytvořil různě silnými šrafy a tony povrch rozervaného povrchu zdi ve které při pozornějším pozorování můžeme tušit obrys obličeje s mitrou. To vše v barvě tmavě fialové.

Tolik tedy k popisu jednotlivých výtvarníků a jejich listů. Dne 23.10.2006 bylo porotou vyhlášeno pořadí prací. Porota ve složení Ing. Jan Langhammer, Zdeněk Skála a Jiří Poslední vyhodnotily uvedené práce v tomto pořadí: P. Hlavatý, P.Kutek, J. Roubalová, T.Kůs. Na tento ročník se nám podařilo formou grantu sehnat 8000 Kč od Plzeňské společnosti " Gemini 99 ". Pravidla tohoto grantu nám nedovolily použít tuto částku jako finanční ohodnocení pro jednotlivé oceněné. Byl proto za tuto částku zakoupen grafický materiál v podobě grafického papíru od Plzeňské firmy Exkudit a hlubotiskové barvy francouzské výroby.

Nad celou touto soutěží se vznáší otázka dalšího pokračování. Jednoznačně vyplývá, že i v tomto případě jsou úhelným kamenem finance. Zvláště pak finance jako odměna pro vyhodnocené umělce. Bez dostatečného kapitálu se nedaří přilákat větší množství kvalitních výtvarníků a také propagace celé akce by si zasloužila kvalitnější zpracování. Také k tomu jsou zapotřebí nemalé finance. Čtvrtý ročník který by mohl být vyhlášen v roce 2008 je prozatím viděn spíše jako přání.